Chuyển đến khối nội dung chính
  • Trang web này thiết lập theo nguyên tắc thiết kế trang web không trở ngại, nội dung chủ yếu của trang web chia thành 4 nhóm lớn:
  • 1. Khối chức năng trên、2. Nội dung tích / bạn những nội dung chính được hiển thị.、3. Khối điều hướng bên trái、4. Phía dưới khu vực liên kết.
  • Phím tắt "Accesskey" của trang web này được đặt như sau::
  • Alt+U:Khu vực liên kết điều hướng ở phía trên, khối này liệt kê các liên kết chính của trang web này.
  • Alt+C:Nội dung tích / bạn những nội dung chính được hiển thị.
  • Alt+L:Home trên các khối còn lại.
  • Alt+Z:Phía dưới khu vực liên kết.
  • Nếu trình duyệt của bạn là Firefox, phím tắt là Shift + Alt + (ký tự phím tắt), ví dụ: Shift + Alt + C sẽ chuyển đến khối trung tâm của trang web, v.v.