Chuyển đến khối nội dung chính

Xin Cấp Giấy Chứng Minh Nhân Dân(CMND)

* Người nộp đơn xin : Bản Thân Người Đó
* Điều kiện xin phép:Sau khi nộp đơn đăng ký nhập Cư Trú lần đầu , theo quy định có thể xin cấp Giấy CMND.
* Giấy Tờ: Hộ khẩu, Con Dấu có tên cá nhân của đương sự và ảnh màu chụp trong 2 năm gần đây , cao 3,5 cm, ngang 3.5cm, chiều cao từ đầu người đến hàm dưới không được ngắn hơn 3,2 cm hoặc cao hơn 3,6 cm, chụp mặt chính nửa thân người nền trắng giấy ảnh mỏng bóng , lệ phí 50NTĐ.