Chuyển đến khối nội dung chính

1. Trang hướng dẫn vay vốn (Trung tâm Phục vụ Sản nghiệp Kỹ thuật – Cục Phát triển Sản nghiệp thành phố Đài Bắc)
http://www.doed.gov.taipei/np.asp?ctNode=90548&mp=105001

2. Trang web thanh niên lập nghiệp (Bộ Kinh tế)
http://sme.moeasmea.gov.tw/startup

3. Lập nghiệp mô hình nhỏ dành cho nữ giới (Bộ Lao động)
https://beboss.wda.gov.tw/