尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Đăng Ký Hộ Khẩu Thường Trú Ban Đầu

Đăng Ký Hộ Tịch Lần Đầu
*Người nộp đơn xin : Bản thân người đó, Hộ trưởng hoặc Người Đại diện theo Luật định
*Giấy Tờ : Giấy phép định cư (Theo quy định xuất , nhập cảnh và luật di dân của Cục Xuất Nhập Cảnh thuộc Bộ Nội Vụ Và sở Di Dân giải quyết), con dấu có tên cá nhân (hoặc ký tên), Hộ khẩu thường trú.