Chuyển đến khối nội dung chính
Khi Người Dân Nhập Cư Mới lấy được Thẻ Cư Trú Ngoại Kiều và trước khi chuẩn bị xin phép Qui Hoá Quốc Tịch Trung Hoa Dân Quốc ,đầu tiên phải qua Chính Phủ Nước nguyên gốc hoặc đại Sứ Quán nước ngoài Tại Đài Loan hoặc Cơ Quan đại diện thẩm quyền thôi Bỏ Quốc Tịch Nước nguyên gốc . Vì qui định của mỗi quốc gia khác nhau , nếu muốn biết thêm chi tiết đề nghị các bạn nên trực tiếp đến Chính Phủ Nước nguyên gốc hoặc đại Sứ Quán nước ngoài trú Tại Đài Loan hoặc Cơ Quan đại diện thẩm quyền để hỏi vấn thêm .
[Chú ý]: Những văn bản nộp nếu là tiếng nước ngoài, thì phải kèm thêm bản dịch tiếng Trung . Nếu văn bản là do Đại Sứ Quán nước ngoài trú Tại Đài Loan hoặc Cơ Quan đại diện thẩm quyền cấp phát , thì phải qua Bộ Ngoại Giao nghiệm chứng ; Còn nếu văn bản cấp tại nước ngoài , thì phải qua sự chứng nhận của Đại Sứ Quán Trú Ngoại và qua tái kiểm của Bộ Ngoại Giao . Nhưng nếu đăng ký từ Đại Sứ Quán Trú Ngoại , thì sẽ giữ giao cho Bộ Ngoại Giao chuyển tiếp đến Bộ Nội Vụ Phê chuẩn , miễn phải qua Bộ Ngoại Giao tái Nghiệm . Ngoại trừ bản dịch tiếng Trung phải qua đại sứ quán trú ngoại nghiệm chứng , còn phải qua Công chứng viên nước ta chứng nhận .