Chuyển đến khối nội dung chính

Nguồn gốc danh xưng “Di dân mới”

Danh xưng “Di dân mới”của thành phố Đài Bắc bắt nguồn từ hoạt động bỏ phiếu bầu tên gọi chính thức dành cho phối ngẫu nước ngoài và phối ngẫu Đại Lục, do các đoàn thể dân gian tổ chức vào tháng 3 năm 2003. Dưới sự mong đợi của mọi người, danh xưng “xinyiming” (Di dân mới) đã được chọn với phiếu điểm cao nhất, và sau đó tên gọi này đã được đưa vào biểu quyết trong “Cuộc họp định kỳ lần thứ 1 của Tổ công tác phụ đạo và chăm sóc người di dân mới Thành phố Đài Bắc” vào ngày 21 tháng 12 năm 2004, hội nghị thông qua, từ đó tên gọi “Di dân mới” được dùng để xưng hô phối ngẫu nước ngoài và phối ngẫu Đại Lục, cũng đồng thời sửa đổi tất cả các văn bản và thuật ngữ liên quan của Chính phủ Tp. Đài Bắc.