Chuyển đến khối nội dung chính
Vào ngày 18/7/2016, Cục Dân chính đã tổ chức chương trình đào tạo này tại Hội quán người nhập cư Vạn Hoa. Chương trình do cô giáo Khôi Tú Linh, giáo viên Trường Đại học Sư phạm Đài Loan đảm nhận. Học viên của lớp bao gồm người nhập cư, các đoàn thể liên quan, nhân viên công chức và người dân thành phố có quan tâm đến vấn đề của người nhập cư.
Chương trình đào tạo giúp học viên làm quen với những biện pháp và chính sách thực thi của thành phố dành cho người nhập cư, học cách thảo luận dân chủ và phương thức nêu ý tưởng đề xuất, đồng thời hướng dẫn học viên thông qua sự cộng hưởng với chính sách và công tác công cộng, để từ đó đưa ra những đề án mang tính tự phát, cùng tham gia vào công tác chính trị thành phố.


Lý thuyết

Lý thuyết

Giới thiệu về chính sách dành cho người nhập cư của thành phố

Giới thiệu về chính sách dành cho người nhập cư của thành phố

Thao tác thực tế - chia nhóm thảo luận

Thao tác thực tế - chia nhóm thảo luận

Thao tác thực tế - chia nhóm báo cáo
 
Thao tác thực tế - chia nhóm báo cáo


Thao tác thực tế - chia nhóm báo cáo

Thao tác thực tế - chia nhóm báo cáo

Tọa đàm tổng hợp

Tọa đàm tổng hợp

Tọa đàm tổng hợp