Chuyển đến khối nội dung chính
Tức là đối với người khác đã thi hành vi phạm về ý muốn của người đó hoặc có hành vi về tình dục hoặc về giới tính, và có một trong các trường hợp sau đây:
1.Lấy hành vi vâng lời hoặc từ chối của người khác, để làm điều kiện hoạt động liên quan đến quyền lợi về việc giành được, mất đi hoặc giám bớt các sự việc có liên quan đến công việc, đến giao dục , đến dịch vụ đào tạo, đến kế hoạch của người khác đó.
2.Dùng phương thức hiển thị hoặc truyền bá văn bản, hình vẽ, âm thanh, hình ảnh hoặc các đồ vật khác, hoặc lấy lời nói hay việc làm để kỳ thị , phân biệt đối xử,làm nhục, hoặc phương pháp khác mà làm cho có sự tổn hại đến phẩm giá về nhân cách, hoặc làm cho người ta xay ra sợ hãi trong lòng, cảm thấy có tình cảnh thù nghịch hoặc bị xúc phạm, hoặc có ảnh hưởng bất đáng về sự tiến hành công việc, giao dục, đào tạo, dịch vụ, chương trình, hoạt động hay cuộc sống bình thường .

Các dịch vụ được cung cấp bởi Cảnh Sát
1.Nếu bạn nộp đơn khiếu nại hoặc tố cáo với bên cảnh sát, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng theo ý muốn của bạn để triển khai điều tra vụ việc(án)và ghi lại các chi tiết tường tận.
2.Chúng tôi sẽ làm tốt nhất về việc điều tra , hoàn thiện việc thu thập chứng cứ.
3.Chúng tôi tuyệt đối không công khai quá trình điều tra vụ việc(án)để đảm bảo quyền tư ẩn riêng tư của bạn.
4.Nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì, có thể bất cứ lúc nào liên lạc với Đội Cảnh sát bảo vệ Phụ nữ và trẻ em thuộc Cục Cảnh Sát TP Đài Bắc để hỏi thêm (ĐT Liên Lạc :02-27590827)
5.「Đường Dây Nóng Tái Khiếu Nại」của Luật Pháp Phòng Chống Sách Nhiễu Tình Dục: 1999 số nhánh 3365,4553
6.ĐT báo án khẩn cấp : 110
7.Đường dây nóng bảo hộ toàn quốc:113