Chuyển đến khối nội dung chính
Số hiệu主題上版日期
1Biên bản hội nghị thứ 4 lần thứ 7 ủy viên tư vấn phụ đạo Tân di dân chính phủ thành phố Đài Bắc2020-07-10
2Biên bản hội nghị thứ 3 lần thứ 7 ủy viên tư vấn phụ đạo Tân di dân chính phủ thành phố Đài Bắc2020-04-08
3Biên bản hội nghị thứ 2 lần thứ 7 ủy viên tư vấn phụ đạo Tân di dân chính phủ thành phố Đài Bắc2020-01-08
4Biên bản hội nghị thứ 1 lần thứ 7 ủy viên tư vấn phụ đạo Tân di dân chính phủ thành phố Đài Bắc2019-10-21
5Biên bản hội nghị thứ ủy viên tư vấn phụ đạo Tân di dân chính phủ thành phố Đài Bắc2018-06-08
6Biên bản hội nghị thứ 2 lần thứ 6 ủy viên tư vấn phụ đạo Tân di dân chính phủ thành phố Đài Bắc2018-06-08
7Biên bản hội nghị thứ 1 lần thứ 6 ủy viên tư vấn phụ đạo Tân di dân chính phủ thành phố Đài Bắc2018-06-08
8Biên bản hội nghị thứ 8 lần thứ 5 ủy viên tư vấn phụ đạo Tân di dân chính phủ thành phố Đài Bắc2018-06-08
9Biên bản hội nghị thứ 7 lần thứ 5 ủy viên tư vấn phụ đạo Tân di dân chính phủ thành phố Đài Bắc2018-06-08
10Biên bản hội nghị thứ 6 lần thứ 5 ủy viên tư vấn phụ đạo Tân di dân chính phủ thành phố Đài Bắc2018-06-08
11Biên bản hội nghị thứ 5 lần thứ 5 ủy viên tư vấn phụ đạo Tân di dân chính phủ thành phố Đài Bắc2018-06-08
12Biên bản hội nghị thứ 4 lần thứ 5 ủy viên tư vấn phụ đạo Tân di dân chính phủ thành phố Đài Bắc2018-06-08
13Biên bản hội nghị thứ 3 lần thứ 5 ủy viên tư vấn phụ đạo Tân di dân chính phủ thành phố Đài Bắc2018-06-08
14Biên bản hội nghị thứ 2 lần thứ 5 ủy viên tư vấn phụ đạo Tân di dân chính phủ thành phố Đài Bắc2018-06-08
15Biên bản hội nghị thứ 1 lần thứ 5 ủy viên tư vấn phụ đạo Tân di dân chính phủ thành phố Đài Bắc2018-06-08
16Danh sách ủy viên tư vấn phụ đạo chăm sóc Tân di dân lần thứ 52018-06-08
17Biên bản hội nghị thứ 4 lần thứ 4 ủy viên tư vấn phụ đạo Tân di dân chính phủ thành phố Đài Bắc2018-06-08
18Biên bản hội nghị thứ 3 lần thứ 4 ủy viên tư vấn phụ đạo Tân di dân chính phủ thành phố Đài Bắc2018-06-08
19Biên bản hội nghị thứ 2 lần thứ 4 ủy viên tư vấn phụ đạo Tân di dân chính phủ thành phố Đài Bắc2018-06-08
20Biên bản hội nghị thứ 1 lần thứ 4 ủy viên tư vấn phụ đạo Tân di dân chính phủ thành phố Đài Bắc2018-06-08