尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Ủy viên Tân di dân

Số hiệu主題上版日期
1Biên bản hội nghị thứ ủy viên tư vấn phụ đạo Tân di dân chính phủ thành phố Đài Bắc2018-06-08
2Biên bản hội nghị thứ 2 lần thứ 6 ủy viên tư vấn phụ đạo Tân di dân chính phủ thành phố Đài Bắc2018-06-08
3Biên bản hội nghị thứ 1 lần thứ 6 ủy viên tư vấn phụ đạo Tân di dân chính phủ thành phố Đài Bắc2018-06-08
4Biên bản hội nghị thứ 8 lần thứ 5 ủy viên tư vấn phụ đạo Tân di dân chính phủ thành phố Đài Bắc2018-06-08
5Biên bản hội nghị thứ 7 lần thứ 5 ủy viên tư vấn phụ đạo Tân di dân chính phủ thành phố Đài Bắc2018-06-08
6Biên bản hội nghị thứ 6 lần thứ 5 ủy viên tư vấn phụ đạo Tân di dân chính phủ thành phố Đài Bắc2018-06-08
7Biên bản hội nghị thứ 5 lần thứ 5 ủy viên tư vấn phụ đạo Tân di dân chính phủ thành phố Đài Bắc2018-06-08
8Biên bản hội nghị thứ 4 lần thứ 5 ủy viên tư vấn phụ đạo Tân di dân chính phủ thành phố Đài Bắc2018-06-08
9Biên bản hội nghị thứ 3 lần thứ 5 ủy viên tư vấn phụ đạo Tân di dân chính phủ thành phố Đài Bắc2018-06-08
10Biên bản hội nghị thứ 2 lần thứ 5 ủy viên tư vấn phụ đạo Tân di dân chính phủ thành phố Đài Bắc2018-06-08
11Biên bản hội nghị thứ 1 lần thứ 5 ủy viên tư vấn phụ đạo Tân di dân chính phủ thành phố Đài Bắc2018-06-08
12Danh sách ủy viên tư vấn phụ đạo chăm sóc Tân di dân lần thứ 52018-06-08
13Biên bản hội nghị thứ 4 lần thứ 4 ủy viên tư vấn phụ đạo Tân di dân chính phủ thành phố Đài Bắc2018-06-08
14Biên bản hội nghị thứ 3 lần thứ 4 ủy viên tư vấn phụ đạo Tân di dân chính phủ thành phố Đài Bắc2018-06-08
15Biên bản hội nghị thứ 2 lần thứ 4 ủy viên tư vấn phụ đạo Tân di dân chính phủ thành phố Đài Bắc2018-06-08
16Biên bản hội nghị thứ 1 lần thứ 4 ủy viên tư vấn phụ đạo Tân di dân chính phủ thành phố Đài Bắc2018-06-08
17Danh sách ủy viên tư vấn phụ đạo chăm sóc Tân di dân lần thứ 42018-06-08
18Danh sách ủy viên tư vấn phụ đạo chăm sóc Tân di dân lần thứ 32018-06-08
19Biên bản hội nghị thứ 3 lần thứ 6 ủy viên tư vấn phụ đạo Tân di dân chính phủ thành phố Đài Bắc2018-04-20
20Danh sách ủy viên tư vấn phụ đạo chăm sóc Tân di dân lần thứ 62018-04-20