Chuyển đến khối nội dung chính
Số hiệuTiêu đềNgày công bố
1Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (03/2021)2021-04-08
2Số thống kê có liên quan năm Di dân mới thành phố Đài Bắc (2003-09/2021-03)2021-03-18
3Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (02/2021)2021-03-18
4Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (01/2021)2021-02-09
5Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (12/2020)2021-01-12
6Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (11/2020)2020-12-15
7Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (10/2020)2020-11-12
8Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (09/2020)2020-10-08
9Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (08/2020)2020-09-09
10Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (07/2020)2020-08-25
11Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (06/2020)2020-07-09
12Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (05/2020)2020-06-09
13Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (04/2020)2020-05-08
14Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (02/2020)2020-05-08
15Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (03/2020)2020-04-10
16Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (12/2019)2020-01-07
17Số thống kê có liên quan năm Di dân mới thành phố Đài Bắc (2003-09/2019-12)2020-01-07
18Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (11/2019)2019-12-12
19Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (10/2019)2019-11-05
20Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (09/2019)2019-11-02