Chuyển đến khối nội dung chính
Số hiệuTiêu đềNgày công bố
1Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (12/2020)2021-01-12
2Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (11/2020)2020-12-15
3Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (10/2020)2020-11-12
4Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (09/2020)2020-10-08
5Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (08/2020)2020-09-09
6Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (07/2020)2020-08-25
7Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (06/2020)2020-07-09
8Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (05/2020)2020-06-09
9Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (04/2020)2020-05-08
10Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (02/2020)2020-05-08
11Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (03/2020)2020-04-10
12Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (12/2019)2020-01-07
13Số thống kê có liên quan năm Di dân mới thành phố Đài Bắc (2003-09/2019-12)2020-01-07
14Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (11/2019)2019-12-12
15Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (10/2019)2019-11-05
16Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (09/2019)2019-11-02
17Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (06/2019)2019-07-11
18Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (05/2019)2019-06-11
19Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (04/2019)2019-05-20
20Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (03/2019)2019-04-11