Chuyển đến khối nội dung chính
Số hiệuTiêu đềNgày công bố
1Số thống kê có liên quan năm Di dân mới thành phố Đài Bắc (2003/2022-10)2022-11-16
2Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (10/2022) 2022-11-16
3Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (9/2022) 2022-10-07
4Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (8/2022) 2022-09-06
5Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (7/2022)2022-08-04
6Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (6/2022)2022-07-11
7Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (5/2022)2022-06-09
8Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (4/2022)2022-05-05
9Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (3/2022)2022-04-11
10Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (2/2022)2022-03-03
11Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (1/2022)2022-02-11
12Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (12/2021)2022-01-06
13Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (11/2021)2021-12-08
14Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (10/2021)2021-11-08
15Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (09/2021)2021-10-07
16Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (08/2021)2021-09-11
17Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (07/2021)2021-08-12
18Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (06/2021)2021-07-12
19Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (05/2021)2021-06-03
20Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (04/2021)2021-05-11