Chuyển đến khối nội dung chính
Số hiệuTiêu đềNgày công bố
1Số thống kê có liên quan năm Di dân mới thành phố Đài Bắc (2003/2023-08)2023-09-11
2Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (08/2023)2023-09-11
3Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (07/2023)2023-08-08
4Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (06/2023)2023-07-06
5Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (05/2023)2023-06-06
6Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (04/2023)2023-05-05
7Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (03/2023)2023-04-11
8Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (02/2023)2023-03-07
9Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (01/2023) 2023-02-07
10Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (12/2022) 2023-01-10
11Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (11/2022) 2022-12-12
12Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (10/2022) 2022-11-16
13Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (9/2022) 2022-10-07
14Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (8/2022) 2022-09-06
15Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (7/2022)2022-08-04
16Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (6/2022)2022-07-11
17Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (5/2022)2022-06-09
18Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (4/2022)2022-05-05
19Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (3/2022)2022-04-11
20Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (2/2022)2022-03-03