Chuyển đến khối nội dung chính
Số hiệuTiêu đềNgày công bố
1Số thống kê có liên quan năm Di dân mới thành phố Đài Bắc (2003/2023-02)2023-03-07
2Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (02/2023)2023-03-07
3Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (01/2023) 2023-02-07
4Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (12/2022) 2023-01-10
5Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (11/2022) 2022-12-12
6Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (10/2022) 2022-11-16
7Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (9/2022) 2022-10-07
8Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (8/2022) 2022-09-06
9Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (7/2022)2022-08-04
10Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (6/2022)2022-07-11
11Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (5/2022)2022-06-09
12Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (4/2022)2022-05-05
13Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (3/2022)2022-04-11
14Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (2/2022)2022-03-03
15Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (1/2022)2022-02-11
16Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (12/2021)2022-01-06
17Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (11/2021)2021-12-08
18Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (10/2021)2021-11-08
19Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (09/2021)2021-10-07
20Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (08/2021)2021-09-11