Chuyển đến khối nội dung chính
Số hiệuTiêu đềNgày công bố
1Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (10/2020)2020-11-12
2Số thống kê có liên quan năm Di dân mới thành phố Đài Bắc (2003-09/2020-10)2020-10-08
3Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (09/2020)2020-10-08
4Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (08/2020)2020-09-09
5Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (07/2020)2020-08-25
6Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (06/2020)2020-07-09
7Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (05/2020)2020-06-09
8Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (04/2020)2020-05-08
9Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (02/2020)2020-05-08
10Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (03/2020)2020-04-10
11Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (12/2019)2020-01-07
12Số thống kê có liên quan năm Di dân mới thành phố Đài Bắc (2003-09/2019-12)2020-01-07
13Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (11/2019)2019-12-12
14Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (10/2019)2019-11-05
15Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (09/2019)2019-11-02
16Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (06/2019)2019-07-11
17Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (05/2019)2019-06-11
18Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (04/2019)2019-05-20
19Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (03/2019)2019-04-11
20Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (02/2019)2019-03-25