Chuyển đến khối nội dung chính
1.Pháp luật và văn bản có liên quan học sinh mới bước vào tiểu học ở các trường tiểu học công lập 
2.Những điều cần chú ý chuyển trường và đơn xin nhập học có liên quan trường tiểu học công lập.
3.Những điểm cần chú ý và văn bản có liên quan đến chiêu sinh mẫu giáo tại các trường tiểu học và tiểu học tư lập
4.Phương pháp và các bảng biểu đơn xin có liên quan của giáo dục thực nghiệm theo hình thức không phải trường học tại thành phố Đài Bắc
5.Những điểm chính và pháp luật có liên quan xử lý học sinh bỏ học
6.Pháp luật có liên quan học sinh nhập học loại hình đặc biệt
7.Bảng Danh sách các trường tiểu học phụ đạo tại thành phố Đài Bắc
8.Bảnh danh sách các trường tư thục cho kiều bào nước ngoài tại thành phố Đài Bắc
9.Bảng danh sách nhân viên phụ trách các phòng ban có liên quan của phòng Dân chính của ủy ban các quận và sở giáo dục thành phố Đài Bắc

“Các nguồn thông tin” phòng giáo dục của trường tiểu học thuộc Sở giáo dục chính phủ thành phố Đài Bắc.