Chuyển đến khối nội dung chính
Nhằm tăng cường công việc về duy trì an toàn của phụ nữ,Cục Cảnh sát Chính Quyền TP Đài Bắc đã đặc biệt nhằm vào nơi gốc chết trị an trong vùng quản hạt(sáu tháng gần đây đã xảy ra phụ nữ mắc phải 【cướp、cướp đoạt,xâm phạm tình dục,phương hại đến phong tục và giao hóa và chấn thương v.v. 】 nơi vị trí phạm tội,và các nơi có ấn giấu khiêu dâm, ma túy và các địa điểm có sự nghi ngờ là tâm vị trí nơi tạp thụ dân có tình nghi phạm tội)thiết lập 108 tuyến「về Không Gian sinh hoạt An Toàn cho Phụ Nữ」và kết hợp với các Cơ Quan Có Liên Quan,các cửa hàng doanh nghiệp 24/24 giờ để thiết lập 217 chổ 「Trạm Bảo Vệ」,để tức thì cung cấp sự phục vụ và thông báo an toàn và kiến cấu không gian an toàn về sinh hoạt cho phụ nữ.