尚未定義

Quy định liên quan dành cho Người nhập cư mới xin nhập trường Đại học

1、Theo quy định điều 23 của Luật Đại học : “ Người đã tốt nghiệp cấp III - Phổ thông Trung học, bất kể là trường công lập hay tư thục; miễn từng học qua trường cấp III có trình độ văn bằng tương đương, tức có thể theo học tiếp chương trình Đại học - Cử nhân.” Người nhập cư mới đã nhập quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc hoặc chỉ trong giai đoạn mang Thẻ cư trú, đều có thể tham gia chương trình Đại học, nhưng hồ sơ văn bằng phải qua Cơ quan Ngoại giao ở nước ngoài xác nhận, dịch thuật công chứng, sau đó mới có thể xin đăng ký nhập học.
2、Hiện nay, các trường ngành Đại học trong nước áp dụng chương trình nhập học thông qua nhiều hình thức đa nguyên, mời tham khảo 3 hình thức đăng ký nhập học dưới đây :
(1) Nhà trường tiến cử hoặc bản thân sinh viên tự nộp đơn xin nhập học ; 2 hình thức trên đều dựa vào điểm chuẩn của sinh viên tham gia kiểm tra năng lực vào chương trình Đại học ( gọi tắt là kiểm tra môn học). Nếu là nhà trường tiến cử ( hình thức này chỉ áp dụng đối với sinh viên cấp III trong nước tốt nghiệp trong năm), dựa vào thành tích học tập và điểm thi tốt nghiệp năm học để tuyển lên chương trình Đại học. Nếu là cá nhân tự xin đơn nhập học, thì phải xem sĩ số nhận sinh viên của nhà trường đó quyết định là bao nhiêu. Có hai giai đoạn tuyển chọn sinh viên, giai đoạn I sẽ căn cứ theo thành tích môn thi tại trường để làm điểm chuẩn ; giai đoạn II sẽ dựa theo điểm phỏng vấn các hạng mục hoặc môn thi quy định. Hai hình thức xin nhập học trên đều có thông tin chi tiết tại trang web của Ủy ban tuyển sinh viên Đại học, mời vào đây tham khảo điều kiện và tiêu chuẩn tuyển sinh của các trường, để vào được trường Đại học hoặc học với ngành nghề mà mình yêu thích.
(2)Thi tuyển vào Đại học : các môn thi quy định ( gọi là thi đại học), lấy điểm qua các bài tập môn thi để đưa vào chương trình Đại học. Các tiêu chuẩn tham gia chỉ định môn thi, ngành học và điều kiện thành tích của sinh viên tại các trường Đại học, mời tham khảo thêm thông báo tuyển sinh Đại học của các trường.
3、Nếu bạn muốn tìm hiểu cụ thể hơn về toàn bộ chi tiết tuyển sinh đa nguyên hiện hành và tin tức thi cử , môn thi chỉ định (phương thức báo danh, phạm vi và nội dung kiểm tra v.v...) mời bạn đăng nhập trang web Tuyển sinh nhập đại học thông qua hình thức đa nguyên và trang web Trung tâm giám thi đại học .hoặc điện thoại đến Ty Giáo dục cao học : 02-77366088 ( gặp cô Trần Thục Phân)
Nguồn thông tin: Cục Giáo dục Thành phố Đài Bắc Bộ Giáo dục