Chuyển đến khối nội dung chính

*Hạng Mục Phục vụ :

1. Trạm Tư Vấn về bảo vệ Sức Khoẻ , và cung cấp dịch vụ phiên dịch tiếng nước ngoài dành cho Người Nhập Cư Mới .

2.Các mục thuyết giải về giấy xin đăng ký trợ cấp Y Tế dành cho người Nhập Cư Mới .

3.Cung cấp sổ tay đa ngôn ngữ và Tư Vấn về bảo vệ Sức Khoẻ ,và tờ rơi .

4. Cung cấp tư vấn về Giáo Dục Vệ Sinh Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ .

5. Cung cấp tư vấn về Giáo Dục Vệ Sinh chăm sóc trẻ sơ sinh.


*Website:http://www.health.gov.tw/health_center


*Phương Thức Liên Lạc. <

Đơn vị

Địa Chỉ

Điện Thoại Tư Vấn

Trung Tâm phục vụ bảo vệ sức khỏe khu Tùng Sơn

Tầng 6 số 692 đoạn 4 đường Bát Đức Tp, Đài Bắc .

2767-1757
 

Trung tâm Phục vụ Sức khỏe khu Tín Nghĩa

Tầng 11, số 86 phố Phúc Đức, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

2723-4598
 

Trung Tâm phục vụ bảo vệ sức khỏe khu Đại An

Số 15 đoạn 3 đường Tân Hợi Tp, Đài Bắc

2733-5831
 

Trung Tâm phục vụ bảo vệ sức khỏe khu Trung Sơn

Tầng 7 số 367 đường Tùng Giang Tp, Đài Bắc .

2501-4616
 

Trung Tâm phục vụ bảo vệ sức khỏe khu Trung Chính

số 24 đường Cổ Lỉnh Tp, Đài Bắc

2321-5158
 

Trung Tâm phục vụ bảo vệ sức khỏe khu Đại Đồng

số 52 đường Xương Kiết Tp, Đài Bắc .

2585-3227
 

Trung Tâm phục vụ bảo vệ sức khỏe khu Vạn Hoa

số 152 đường Đông Viên Tp, Đài Bắc .

2303-3092
 

Trung Tâm phục vụ bảo vệ sức khỏe khu Văn Sơn

Tầng 3 số 220 đoạn 3 đường Mộc Sách Tp, Đài Bắc .

2234-3501
 

Trung Tâm phục vụ bảo vệ sức khỏe khu Nam Cảng

Tầng 7 số 360 đoạn 1 đường Nam Cảng Tp, Đài Bắc .

2782-5220
 

Trung Tâm phục vụ bảo vệ sức khỏe khu Nội Hồ

Tầng 2 số 99 đoạn 6 đường Dân Quyền Đông Tp, Đài Bắc

2791-1162
 

Trung Tâm phục vụ bảo vệ sức khỏe khu Sĩ Lâm

Tầng 2 số 439 đường Trung Chánh Tp, Đài Bắc

2881-3039
 

Trung Tâm phục vụ bảo vệ sức khỏe khu Bắc Đầu

Tầng7 số 111 đoạn 2 đường Thạch Bài Tp, Đài Bắc

2826-1026

 Bệnh Vện Công Lập Liên Hiệp TP Đài Bắc

* Hạng Mục Phục vụ

1. Trạm Tư Vấn về bảo vệ Sức Khoẻ , và cung cấp dịch vụ phiên dịch tiếng nước ngoài dành cho Người Nhập Cư Mới .

2.Các mục thuyết giải về giấy xin đăng ký trợ cấp Y Tế dành cho người Nhập Cư Mới .

* 網址:http://www.tpech.gov.taipei/GIPDSD/xslGip/xslExport/109011/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E7%AB%8B%E8%81%AF%E5%90%88%E9%86%AB%E9%99%A2%E7%89%88%E5%9E%8B1/Welcome/index.html


*Cách Liên Lạc

Đơn vị

Địa Chỉ

Điện Thoại Tư Vấn

Khu Bệnh Viện công lập liên Hiệp Trung Hiếu Tp, Đài Bắc

Số 87 đường Đồng Đức khu Nam Cảng.

2786-1288


Khu Bệnh Viện công lập liên Hiệp Nhân Ái Tp, Đài Bắ

Số 10 đoạn 4 đường Nhân Ái khu Đại An.

2709-3600


Khu Bệnh Viện công lập liên Hiệp Hòa Bình Tp, Đài Bắc

Số 33 đoạn 2 đường Trung Hoa khu Trung Chánh

2388-9595


Khu Bệnh Viện công lập liên Hiệp Dương Minh Tp, Đài Bắc

Số 105 đường Vũ Thanh khu Sĩ Lâm.

2835-3456


Khu Bệnh Viện công lập liên Hiệp Trung Hưng Tp, Đài Bắc

Số 145 đường Trịnh Châu khu Đại An

2552-3234


Khu Bệnh Viện công lập liên Hiệp Phụ Nhi Tp, Đài Bắc

Số 12 đường Phúc Châu khu Trung Chánh

2391-6470