尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Người nước ngoài Lưu Trú, Cư Trú và Định Cư

Người nước ngoài Lưu Trú, Cư Trú và Định Cư
Các dịch vụ có liên quan đến Tạm Trú , Cư Trú và Định Cư của Người Nhập Cư Mới được chuyển giao cho Sở Di Dân –thuộc Bộ Nôi Vụ thống nhất giải quyết, xin vui lòng tham khảo các mạng lưới có liên quan :
http://www.immigration.gov.tw/mp.asp?mp=1