Chuyển đến khối nội dung chính

Người nước ngoài Lưu Trú, Cư Trú và Định Cư

Các dịch vụ có liên quan đến Tạm Trú , Cư Trú và Định Cư của Người Nhập Cư Mới được chuyển giao cho Sở Di Dân –thuộc Bộ Nôi Vụ thống nhất giải quyết, xin vui lòng tham khảo các mạng lưới có liên quan :
http://www.immigration.gov.tw/mp.asp?mp=1