Chuyển đến khối nội dung chính

Nhân dân khu Đại Lục Lưu Trú, Cư Trú và Định Cư

Các dịch vụ có liên quan đến sự Tạm Trú , Cư Trú và Định Cư của của Người Nhập Cư Mới đến từ khu Đại Lục được chuyển giao cho Sở Di Dân –thuộc Bộ Nôi Vụ thống nhất giải quyết, xin vui lòng tham khảo các mạng lưới có liên quan:
http://www.immigration.gov.tw/lp.asp?CtNode=32595&CtUnit=16735&BaseDSD=111&mp=1