Chuyển đến khối nội dung chính
Để hỗ trợ tân di dân trước khi nhập tịch của các gia đình thu nhập thấp và các hộ gia đình có thu nhập trung bình thấp ở thành phố Đài Bắc, Cục xã hội của chính quyền thành phố Đài Bắc đảm bảo an ninh kinh tế của thành phố này. Theo quy định ở điểm thứ ba của "Trọng điểm công tác Trợ cấp của Quỹ Phát triển dành cho tân di dân" và “Các hạng mục và tiêu chuẩn cơ bản Trợ cấp xin kinh phí hỗ trợ phát triển dành cho tân di dân”, cung cấp biện pháp hỗ trợ cho các gia đình tân di dân trước khi nhập tịch