Chuyển đến khối nội dung chính

1.Thuê mượn địa điểm Hột quán tân di dân, vui lòng vào trang web cho thuê địa điểm công cộng của Chính quyền Thành phố Đài Bắc [Link: https://service.gov.taipei/rental] và nhập từ khóa "Hội quán tân di dân" để tìm kiếm từ khóa quan trọng.


2. Giới thiệu về Hội quán của NGO [Link: https://ngo.taipei/Default.aspx] và thuê mượn địa điểm [Link: https://service.gov.taipei/Search?q=NGO]


3. Trang web Hệ thống cho thuê mượn của Cục Thể thao [Link: https://vbs.sports.taipei/] (tệp điện tử hướng dẫn thao tác [Link: https://reurl.cc/NpbyYe])


4. Đối với các nhu cầu thuê mượn địa điểm khác, bạn có thể tìm đến dịch vụ "Cho thuê địa điểm công cộng" của trang web Dịch vụ Công dân của Chính quyền Thành phố Đài Bắc và nộp đơn theo khu vực hành chính