Chuyển đến khối nội dung chính
Trang web phục vụ người dân trong thành phố của Chính phủ thành phố Đài Bắc (https://service.gov.taipei/) cung cấp dịch vụ “Thuê mượn địa điểm nhà nước”. Nếu có nhu cầu về hoạt động, xin hãy làm đơn lên khu hành chính.

1. Thuê mượn địa điểm của nhà nước https://service.gov.taipei/rental
 

2. Trang web hệ thống thuê mượn của Cục thể dục thể thao https://sports.tms.gov.tw/
(và kèm theo file điện tử sổ tay hướng dẫn thao tác)