Chuyển đến khối nội dung chính

Nhằm nâng cao an toàn dùng thuốc tại gia của Tân di dân và năng lực tự chăm sóc, Sở quản lý thực phẩm thuốc của Bộ Phúc lợi Y tế đã biên soạn “Sổ tay dùng thuốc an toàn dành cho Tân di dân” và lập file điện tử liên quan tại Sở quản lý thực phẩm thuốc Bộ Phúc lợi Y tế/ Chuyên mục nghiệp vụ/ Thuốc/ An toàn dùng thuốc dành cho dân chúng/Sổ tay dùng thuốc an toàn dành cho Tân di dân năm 2014 xây dựng quan niệm dùng thuốc chính xác cho dân chúng.。