Chuyển đến khối nội dung chính

Phụ cấp hoạt động văn nghệ

Để thực hiện nguyên tắc về nghệ thuật văn hóa đa dạng, quyền bình đẳng văn hóa và khen thưởng, phụ cấp cá nhân hoặc đoàn thể công tác văn nghệ : làm việc có liên quan tới bảo tồn, sáng tác, truyền dạy, biểu diễn v,v… Những người cung cấp đề cao sáng tác văn nghệ hay những hoạt động có liên quan, đều có thể căn cứ theo “ Điều khoản tự trị khen thưởng và phụ cấp văn nghệ thành phố Đài Bắc” và những điều cần biết về trình xin về khoản tài trợ có liên quan đến Nghệ thuật hằng năm , làm những phụ cấp liên quan. tư cách liên quan tới làm đơn, điều kiện hán chế , loại hình và hạng mục trình xin , tiền phục cấp , phương thức và qúa trình làm đơn......, có thể tham khảo tại trang web Cục văn hóa - thành phố Đài Bắc. http://www.culture.gov.tw/frontsite/art_index.jsp


Số điện thoại liên hệ của đơn vị có liên quan : 1999 xin số 3601