Chuyển đến khối nội dung chính
Để tạo điều kiện cho người dân dễ hiểu rằng cần chuẩn bị các giấy tờ và thông tin liên quan trước khi lập hộ khẩu sau khi nhập quốc tịch, Văn Phòng Hộ khẩu quận Bắc Đầu của thành phố Đài Bắc đã đặc biệt lập “Phiếu ghi nhớ trước khi lập hộ khẩu sau khi nhập quốc tịch” bằng biểu bảng đơn giản hóa các bước nhập quốc tịch. Sau đó, các thủ tục trước khi thành lập hộ khẩu được đánh dấu bởi cơ quan chức năng và các thông tin liên quan sẽ được xử lý và được phân biệt bằng màu sắc, để nhắc nhở công chúng rằng họ phải chủ động làm đơn xin giấy phép cư trú và giấy phép định cư tại Đài Loan. Hơn nữa, dùng mã QR Code để tạo điều kiện cho công chúng sử dụng và xác nhận. Mời người dân đến tải về sử dụng nhiều hơn nữa!