Chuyển đến khối nội dung chính
Bộ nội chính mở chức năng “tra tìm tiến độ giải quyết quốc tịch” trên website thông tin toàn cầu của Vụ hộ chính thuộc bộ (website:https://www.ris.gov.tw/app/portal/190).Từ trong “dịch vụ xin trực tuyến”của “dịch vụ chủ đề nóng”sử dụng chức năng này tra tìm tiến độ xin nhập, mất, khôi phục quốc tịch và giấy tờ chứng nhận liên quan. Hoan nghênh sử dụng.