Chuyển đến khối nội dung chính
Happy Girls
Thành lập: 03/2016
Liên lạc: 0921-438-108 Châu Khánh Hoa

Happy Girls-Hoạt động ngày lễ Ba

Happy Girls-Biểu diễn đại hội lần thứ nhất


Đoàn viên Happy Girls chủ yếu là những thế hệ thứ hai từ 9 tưổi đến 12 tuổi hợp thành, chuyên múa các điệu dân gian Trung Quốc và vũ đạo mang tính  trào lưu. Thường xuyên tham gia biểu diễn các loại hoạt động công ích.
Happy Girls có thể nói là đoàn con của Đoàn múa Tề Vũ Phi Dương. Do mẹ trong đoàn Tề Vũ Phi Dương thường xuyên đưa con đi luyện tập. Các con đứng bên cạnh nhìn thấy mẹ vất vả luyện tập, biểu diễn, nghe nhiều nhìn nhiều thành quen, và cũng yêu thích múa. Các con thông qua luyện tập mà vũ đạo tiến bộ nhiều, do vậy lập lên đoàn Happy girls.


Happy Girls-Biểu diễn sáng tạo đoàn hát hợp xướng

Happy Girls-Ảnh tập thể hậu trường biểu diễn