Chuyển đến khối nội dung chính
Đối tượng phục vụ: Người lao động nước ngoài tại thành phố Đài Bắc
Cách đăng ký: Đăng ký tại phòng phòng khám y tế gia đình của bệnh viện chúng tôi (Đăng ký để đặt lịch hẹn cho tình nguyện viên phiên dịch (02) 2555-3000 máy lẻ 2178)
Chi phí yêu cầu:
(1) Thanh toán các chi phí theo bảo hiểm y tế
(2) Đối với những người gặp khó khăn về tài chính, Bệnh viện Liên hiệp Thành phố Đài Bắc có thể hỗ trợ, vui lòng liên hệ với phòng xã hội của bệnh viện.

Các cơ quan hoặc tổ chức giới thiệu, vui lòng liên hệ đường dây nóng của Trung tâm Quản lý và Nâng cao Sức khỏe Bệnh viện Thống nhất Đài Bắc: (02) 2555-3000 chuyển số máy lẻ 2252