尚未定義

Nội dung cần nhớ sau khi nhập quốc tịch và trước khi lập hộ tịch

Để dân chúng dễ dàng biết được những giấy tờ cần chuẩn bị và những thông tin liên quan sau khi nhập quốc tịch và trước khi nhập hộ tịch, Sở hộ chính khu Bắc Đầu của thành phố Đài Bắc đã làm riêng Thẻ ghi nhớ sau khi nhập quốc tịch và trước khi lập hộ tịch, dùng bảng biểu giản hóa quy trình này và ghi chú những cơ quan thực hiện và những thông tin liên quan bằng màu sắc, qua đó nhắc nhở dân chúng cần chủ động làm thẻ cư trú, thẻ định cư tại Đài loan… Hơn nữa cũng đã bổ sung QR code tiện cho dân chúng sử dụng xác nhận. Hoan nghênh mọi người tải xuống sử dụng nhiều hơn !