尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Kế hoạch đề xuất kinh phí có sự tham gia của Tân Di dân tại thành phố Đài Bắc

Công khai đọc và xét duyệt trước Kế hoạch đề xuất kinh phí có sự tham gia của Tân Di dân tại thành phố Đài Bắc

Ngày 22 tháng 7 năm 2016, Cục Dân chính tổ chức Đại hội đề xuất kinh phí có sự tham gia của Tân Di dân thành phố, bỏ phiếu lựa chọn 3 đề án: 「Các hoạt động trưởng thành và học tập tại địa phương」, 「Kế hoạch giáo dục thế hệ thứ 2 Tân Di dân」 và 「3 trong 1: Bồi dưỡng năng lực, phát triển kỹ năng, hỗ trợ tìm việc」
Ngày 9 tháng 9 tổ chức hội thảo đề xuất, có sự tham gia của đại biểu đoàn thể Tân Di dân và các ban ngành liên quan như: Cục Dân chính, Cục Giáo dục, Cục Xã hội, Cục Lao động và Cục Y tế để cùng đưa ra những ý kiến tham khảo.
Thời gian đọc và xét duyệt trước: 20/10 – 3/11