尚未定義

Công khai đọc và xét duyệt trước Kế hoạch đề xuất kinh phí có sự tham gia của Tân Di dân tại thành phố Đài Bắc


Ngày 22 tháng 7 năm 2016, Cục Dân chính tổ chức Đại hội đề xuất kinh phí có sự tham gia của Tân Di dân thành phố, bỏ phiếu lựa chọn 3 đề án: 「Các hoạt động trưởng thành và học tập tại địa phương」, 「Kế hoạch giáo dục thế hệ thứ 2 Tân Di dân」 và 「3 trong 1: Bồi dưỡng năng lực, phát triển kỹ năng, hỗ trợ tìm việc」
Ngày 9 tháng 9 tổ chức hội thảo đề xuất, có sự tham gia của đại biểu đoàn thể Tân Di dân và các ban ngành liên quan như: Cục Dân chính, Cục Giáo dục, Cục Xã hội, Cục Lao động và Cục Y tế để cùng đưa ra những ý kiến tham khảo.
Thời gian đọc và xét duyệt trước: 20/10 – 3/11