Chuyển đến khối nội dung chính
Vị trí mở cửa hàng rất quan trọng, Vị trí của cửa hàng đẹp quyết định
kinh doanh thuận lợi hay không, và cũng phải chú ý đến quy định có liên
quan.

C1“Làm đơn xin qua mạng” tại cơ quan thương nghiệp thành phố Đài
Bắc
http://www.tcooc.gov.taipei/News.aspx?n=F7AE6AC4BDC314C8&sms=EE54BD6678096F88
Tel:1999,(02)27208889
Thời gian:Lúc 9:00~17:00, vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu
Địa điểm: Số 1, đường Thị Phủ, quận Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

C2“ Đổi mới cơ sở lập nghiệp” thành phố Đài Bắc
https://www.startup.taipei/%E5%89%B5%E6%96%B0%E5%89%B5%E6%A5%AD%E5%9F%BA%E5%9C%B0
Tel:1999#1431,6498
E-mail:teso@mail.taipei.gov.tw

C3 Phải phù hợp với quy định điều lệ tự quản lý vệ sinh mở cửa hàng
của thành phố Đài Bắc
http://www.laws.taipei.gov.tw/lawsystem/wfLaw_ArticleContent.aspx?LawID=P11F1001-20130730&RealID=11-06-1001

C4“Đăng ký kinh doanh” của cơ quan làm giấy kinh doanh thành phố
Đài Bắc
Tel:1999#6485、6491
Địa điểm: Số 1, đường Thị Phủ, quận Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc