Chuyển đến khối nội dung chính

Từ ngày 1/1/2021 trở đi hạn chế thu hẹp người nước ngoài nhập cảnh và quy định kiểm dịch, từ ngày 15/01 trở đi thực hiện các phương pháp bắt buộc kiểm dịch cho các du khách nhập cảnh (1-1)

Trung tâm chỉ huy tình hình dịch bệnh lưu hành trung ương cho thấy, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn ra nghiêm trọng, để duy trì đảm bảo sự an toàn phòng dịch trong nước và thực sự bảo vệ sức khỏe người dân trong nước, từ 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi những người dân trong nước (thời gian đáp máy bay giờ địa phương), giới hạn nhập cảnh cho những người nước ngoài và các quy định kiểm dịch, đồng thời từ 0 giờ ngày 15/01/2021 trở đi bắt buộc thực hiện phương pháp kiểm dịch cho du khách nhập cảnh.

Trung tâm chỉ huy bày tỏ, hạn chế nhập cảnh những người nước ngoài và quy định kiểm dịch nói rõ như sau:

 I. Người nước ngoài được phép nhập cảnh phải phù hợp với các điều kiện như sau:

  1. Người nước ngoài: Có thẻ cư trú, giấy phép công vụ ngoại giao, giấp phép theo hợp đồng thương vụ, suy xét nhân đạo, phối ngẫu với người trong nước và con cái chưa đến tuổi thành viên của người dân trong nước và các giấy phép khác.
     
  2. Những người Hông Kông, Ma Cao: Những người mang thẻ cư trú, hợp đồng thương vụ, điều động nội bộ doanh nghiệp, những phối ngẫu và con cái chưa đến tuổi thành niên của người dân trong nước, giấy phép chuyên án
     
  3. Những người Đại lục: mang thẻ cư trú, những phối ngẫu và con cái chưa đến tuổi thành niên của người dân trong nước, giấp phép chuyên án

II. Tạm dừng quá cảnh cho du khách qua Đài Loan chuyển tiếp
III. Chuyên án rút ngắn kiểm dịch tại nhà cho thương gia ngắn hạn, ngoài thông qua người kiểm duyệt ra, thì tiếp tục kiểm dịch trong vòng 14 ngày.
IV. Tạm dừng y tế chữa bệnh quốc tế (ngoài đặc thù hoặc khẩn cấp áp dụng giấp phép chuyên án)

Trung tâm chỉ huy chỉ rõ, cần tăng cường biện pháp kiểm dịch tại nhà cho những người nhập cảnh. Bắt đầu từ 0 giờ ngày 15 tháng 1 năm 2021, những du khách nhập cảnh ngoài việc cần phải tuân theo quy định cũ thì phải kèm thêm kết quả báo cáo kiểm tra trong vòng 3 ngày trước khi làm thủ tục lên máy máy bay. Đồng thời cung cấp chứng minh nơi ở kiểm dịch (theo nguyên tắc kiểm dịch tập trung hoặc khách sạn nhà trọ phòng dịch, nếu người lựa chọn kiểm dịch tại nhà, thì cần 1 người 1 căn hộ và phải ký bản cam kết). Phương thức kiểm dịch sau khi nhập cảnh sẽ xem xét theo tình hình dịch bệnh và thực hiện, sẽ lưu động điều chỉnh cho phù hợp.

Nguồn thông tin: https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/oW_s4VY8-8W-U6eACX4sEg?typeid=9