Chuyển đến khối nội dung chính

Để đáp ứng lịch thi của từng trường, các trường trung học ở Đài Bắc sẽ học lại trên lớp từ ngày 5/2, Cục Giáo dục tiếp tục khuyến khích các hoạt động dạy học từ xa (C/5-3)

Cục Giáo dục tiếp tục khuyến khích các cuộc đào tạo dạy học từ xa trong các trường trung học