Chuyển đến khối nội dung chính

Giữ khoảng cách giao lưu xã hội(4-10)

Giãn cách xã hội

Bên ngoài: 1m
Bên trong phòng kín: 1.5m