Chuyển đến khối nội dung chính

Phim ngắn tuyên truyền về “Chăm sóc hướng dẫn Tân di dân và tôn trọng văn hóa đa nguyên” của Sở xuất nhập cảnh và di dân thuộc Bộ nội chính.