Chuyển đến khối nội dung chính

“Phim ngắn về thành quả hoạt động của “Lễ tốt nghiệp liên hợp các khóa học Tân di dân năm 2013”.