尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Vào ngày 25/08/2018, tại hội quán Di dân mới Wanhua đã diễn ra hoạt động đẩy mạnh văn hóa đa màu sắc về nước Bỉ và nước Pháp.