尚未定義

Trợ cấp điều trị can thiệp sớm cho trẻ em chậm phát triển

無標題文件

Hạng Mục

Đối Tượng Trợ cấp

Qui Định về Lập Hộ Tịch

Cơ Quan Giải Quyết

Trợ cấp điều trị can thiệp sớm cho trẻ em chậm phát triển

Giới thiệu nội dung phục vụ:

  1. Trợ cấp chi phí giao thông: Trẻ em tham dự huấn luyện điều trị can thiệp sớm tại các sơ sở y tế do Sở Y tế thành phố chỉ định hoặc do các phòng khám có chi trả bảo hiểm y tế thuộc Kế hoạch thí điểm các nhóm điều trị y tế công cộng của các khu dân cư can thiệp sớm tiến hành, thực hiện điều trị can thiệp sớm tại cùng một cơ sở y tế được trợ cấp mỗi ngày 200 Đài tệ.

 

  1. Phí huấn luyện điều trị can thiệp sớm: Những trẻ em thực hiện huấn luyện điều trị can thiệp sớm tại các cơ quan phúc lợi dành cho người tàn tật, các cơ sở điều trị can thiệp sớm của thành phố Đài Bắc, thành phố Tân Đài Bắc thuộc diện tự chi trả, trợ cấp bằng số tiền tự chi trả thực tế.

 

  1. Trợ cấp chi phí giao thông và trợ cấp phí huấn luyện can thiệp sớm sẽ được tính gộp lại, hộ gia đình bình thường trợ cấp cao nhất cho mỗi người 3000 Đài tệ/1 tháng, hộ gia đình có thu nhập thấp trợ cấp cao nhất cho mỗi người 5000 Đài tệ/1 tháng.

Đối tượng phục vụ:

    1. Trẻ em có hộ khẩu tại thành phố Đài Bắc (sau đây gọi tắt là thành phố) được thông báo tới Trung tâm thông báo và giới thiệu chuyển giao điều trị can thiệp sớm trẻ em chậm phát triển của thành phố.
    2. Trẻ chậm phát triển hoặc trẻ khuyết tật chưa tới tuổi đi học, hoặc đã tới tuổi đi học, sau khi được Ủy ban phụ đạo kiểm định đồng ý có thể tạm hoãn nhập học cho trẻ chậm phát triển hoặc trẻ khuyết tật.

Trẻ chậm phát triển trong mục nêu trên là chỉ trẻ được cấp Báo cáo tổng hợp (thời hạn có hiệu lực căn cứ theo thời hạn được xác định trong báo cáo) hoặc được cấp Giấy chứng nhận chậm phát triển (thời hạn có hiệu lực là một năm kể từ ngày cấp) của Trung tâm thẩm định liên hợp do Bộ Y tế thuộc Viện Hành chính chỉ đạo thành lập hoặc của các bệnh viện được chính quyền các huyện thị công nhận, trẻ khuyết tật là chỉ những trẻ được lĩnh Sổ tay người khuyết tật do thành phố cấp (cấp đổi) hoặc ghi chú.

Người chưa lĩnh tiền trợ cấp người khuyết tật , trợ cấp phí nuôi dưỡng chăm sóc trẻ em khuyết tật do thành phố cấp, cũng chưa lĩnh các chi phí trợ cấp liên quan cho điều trị can thiệp sớm thuộc「Kế hoạch sử dụng trợ cấp y tế cho hộ gia đình thu nhập thấp, cho trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn」do Bộ Nội chính ban hành

Phải có hộ khẩu tại thành phố

Phòng phúc lợi dành cho người khuyết tật Cục Xã hội thành phố Đài Bắc gọi số máy 1999 (Các huyện thị khác gọi số 02-27208889 chuyển máy lẻ 6963, 6964)