尚未定義

Thông báo những việc cần chú ý và danh sách trúng tuyển “Lớp học điều chế đồ uống dành cho Tân di dân” (10-16)

Cám ơn mọi người hưởng ứng báo danh, danh sách trúng tuyển “Lớp học chế biến đồ uống dành cho tân di dân” đã ra thông báo rồi.

錄取
錄取
 

發布日期

2019-10-25