Chuyển đến khối nội dung chính

Phòng Dịch vụ việc làm Đài Bắc – Chương trình tham quan doanh nghiệp dành cho Tân di dân (6-9)

Thời gian tổ chức: 09:00~17:00 ngày 11/7/2024

Địa điểm tổ chức: 

MOS Burger (Công ty TNHH Dịch vụ Thực phẩm An Tâm): Số 27 đường Cát Lâm (Jilin), quận Trung Sơn (Zhongshan), thành phố Đài Bắc.

Học viện Phát triển Kỹ năng Nghề nghiệp Đài Bắc: Số 301 đường Sỹ Đông (Shidong). Quận Sỹ Lâm (Shilin), thành phố Đài Bắc.

 

 

Ngày tháng

2024-07-02