尚未定義

Nhanh đến tham gia nào! Ngày 17/09 – 18/09 Ủy ban bầu cử thành phố Đài Bắc và Sở di dân tổ chức “Trải nghiệm thử bỏ phiếu của Tân di dân”(9-7)

Đại Bầu cử tổng thống tổ chức vào tháng 1, xin mời các bạn Tân di dân trải nghiệm trước trình tự bỏ phiếu tại Đài Loan nào.
Thời gian: Lúc 13:30 – 16:30, ngày 17/09/2019 và lúc 09:00 – 16:30, thứ tư, ngày 18/09/2019
Địa điểm: Trạm phục vụ thành phố Đài Bắc của Sở di dân (Số 15, đường Quảng Châu, thành phố Đài Bắc)
 

發布日期

2019-09-17