Chuyển đến khối nội dung chính

Lớp “tìm hiểu thành cổ Trung Chính dành cho Tân Di dân” năm 2023 do khu Trung Chính thành phố Đài Bắc tổ chức (1-3)

Lớp “tìm hiểu thành cổ Trung Chính dành cho Tân Di dân” năm 2023 sẽ được tổ chức vào buổi chiều tối (16:00 ~ 20:00) ngày 4/2/2023 và buổi sáng (09:00 ~ 12:00) ngày 11/2/2023 (tổng 2 buổi hướng dẫn và giới thiệu).


Địa điểm tập trung:


Buổi 1: Đường hầm tại cổng ra số 3 trạm MRT Bắc Môn và khu trưng bày chân dung Lưu Minh Truyền (Liu, Ming-Chuan).


Buổi 2: Dự kiến tập trung tại trạm MRT Tây Môn (địa điểm cụ thể sẽ được thông báo qua tín nhắn trước ngày tổ chức).


Thông tin chi tiết, xin vui lòng tìm hiểu trên trang web Văn phòng cộng đồng 

khu Trung Chính hoặc gọi qua số (02)2341-6721 # 317 để được giải đáp thắc 

mắc. Xin mời mọi người cùng đăng ký tham gia.Ngày tháng

2023-01-16