Chuyển đến khối nội dung chính

Văn phòng cộng đồng quận Tùng Sơn (Songshan) – Hoạt động trải nghiệm chéo thuyền độc mộc dành cho gia đình Tân di dân năm 2024 (6-7)

Thời gian tổ chức: 13:30~16:30 ngày 5/7 và ngày 12/7

Địa điểm tổ chức: Trung tâm Thể dục Thể thao Tùng Sơn (Songshan) Đài Bắc


Ngày tháng

2024-06-28