Chuyển đến khối nội dung chính

Thông báo về ngày đóng cửa của Khu dành cho người nhập cư mới Shilin và Wanhua năm 2023 (12-5)

Shilin và Wanhua New Immigrant Hall sẽ đóng cửa vào năm 2023:


Tháng 1: 1/1, 2/1, 9/1, 16/1, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1, 27/1, 28/1, 29/1, 30/1

Tháng 2: 6/2, 13/2, 20/2, 25/2, 26/2, 27/2, 28/2

Tháng 3: 6/3, 13/3, 20/3, 27/3

Tháng 4: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 10/4, 17/4, 24/4

Tháng 5: 1/5, 8/5, 15/5, 22/5, 29/5

Tháng 6: 5/6, 12/6, 19/6, 22/6, 23/6, 24/6, 25/6, 26/6

Tháng 7: 3/7, 10/7, 17/7, 24/7, 31/7

Tháng 8: 7/8, 14/8, 21/8, 28/8

Tháng 9: 4/9, 11/9, 18/9, 25/9, 29/9, 30/9

Tháng 10: 1/10, 2/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10, 16/10, 23/10, 30/10

Tháng 11: 6/11, 13/11, 20/11, 27/11

Tháng 12: 4/12, 11/12, 18/12, 25/12, 30/12, 31/12

Ngày tháng

2023-01-02