尚未定義

Hủy bỏ khóa học hội thảo việc làm dành cho Tân di dân vào thứ sáu ngày 10/4/2020 tại Văn phòng dịch vụ việc làm thành phố Đài Bắc (4-1)

Do tình hình dịch Covid-19, để tránh sự nguy hiểm lây nhiễm trong cộng đồng, Văn phòng hủy bỏ khóa học thảo luận việc làm dành cho phối ngẫu người Đại lục vốn định tổ chức vào ngày 10/04/2020.

發布日期

2020-04-08