Chuyển đến khối nội dung chính

Khóa học trực tuyến Ngôi nhà truyện tranh vào ngày 22/7, tại Cứ điểm chăm sóc tân di dân khu Bắc, Thành phố Đài Bắc! (7-3)

Chúng ta hãy cùng phát huy trí tưởng tượng của mình thông qua truyện tranh, mọi người hãy mở năm giác quan của mình ra để quan sát những âm thanh trong cuộc sống nhé!

Thời gian: Vào hồi 10: 00-11: 00 (Thứ 5), ngày 22/07 
Điện thoại: Liên hệ với nhân viên làm công tác xã hội Trương 2504-0399 # 32 
(Hoạt động được thực hiện qua phần mềm Microsoft Teams và đường liên kết khóa học sẽ được cung cấp cùng thời điểm thông báo được tuyển. Hoạt động này ưu tiên cho những người tân di dân của ̣(khu Bắc Quận Trung Sơn, Sĩ Lâm, Bắc Đầu) 

Ngày tháng

2021-07-20