Chuyển đến khối nội dung chính

Văn phòng quận Tín Nghĩa (Xinyi) – Lớp sáng tạo nghệ thuật dành cho Tân di dân năm 2024 (6-5)

Thời gian tổ chức: 13:30 ~ 16:30 trong khoảng thời gian từ ngày 17/7 đến ngày 2/10 thứ 4 hằng tuần.

Địa điểm: Tầng 13 Trung tâm hành chính quận Tín Nghĩa (Xinyi)

Ngày tháng

2024-06-25