Chuyển đến khối nội dung chính

Ngày nghỉ trong năm 2024 của Hội quán Tân di dân Sỹ Lâm (Shilin) và Vạn Hoa (Wanhua) (12-4)

Tháng 1: 1/1, 8/1, 12/1, 13/1, 14/1, 15/1, 22/1, 29/1.


Tháng 2: 5/2, 8/2, 9/2, 10/2, 11/2, 12/2, 13/2, 14/2, 19/2, 26/2, 28/2.


Tháng 3: 4/3, 11/3, 18/3, 25/3.


Tháng 4: 1/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 15/4, 22/4, 29/4.


Tháng 5: 6/5, 13/5, 20/5, 27/5.


Tháng 6: 3/6, 8/6, 9/6, 10/6, 17/6, 24/6.


Tháng 7: 1/7, 8/7, 15/7, 22/7, 29/7.


Tháng 8: 5/8, 12/8, 19/8, 26/8.


Tháng 9: 2/9, 9/9, 16/9, 17/9, 23/9, 30/9.


Tháng 10: 7/10, 10/10. 14/10, 21/10, 28/10.


Tháng 11: 4/11, 11/11, 18/11, 25/11.


Tháng 12: 2/12, 9/12, 16/12, 23/12, 30/12.Ngày tháng

2023-12-18