尚未定義

Cứ điểm chăm sóc cộng đồng khu phía Nam tổ chức hoạt động : Nem rán Việt Nam(8-12)

Thời gian: 14:30 – 16:30 ( thứ tư ) , ngày 18/09/2019
Hạn đăng ký: Trước 12 giờ ngày 11/09/2019
Địa chỉ: Số 7, ngõ 127, đường Jingxing, thành phố Đài Bắc
Điện thoại: (02)2931-2166 # 15
 

發布日期

2019-08-22