尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Tin tức mới nhất

Trung tâm phục vụ phụ nữ và gia đình Tân di dân thành phố Đài Bắc tổ chức “Lớp học múa dành cho Tân di dân”(7-14)

Thông qua nhịp điệu cơ thể thể hiện cái đẹp, nhiệt tình và sức sống.
Thời gian: Từ 17/08 – 26/10/2019 (ngày 14/09 nghỉ học một buổi), sáng lúc 9:30 -12:00,  vào các ngày thứ bảy hàng tuần.
Địa điểm: Trung tâm phục vụ phụ nữ và gia đình Tân di dân
Điện thoại: (02)2558-0133#17

Lớp học múa dành cho Tân di dân