尚未定義

Trung tâm phục vụ phụ nữ và gia đình Tân di dân thành phố Đài Bắc tổ chức “Lớp học múa dành cho Tân di dân”(7-14)

Thông qua nhịp điệu cơ thể thể hiện cái đẹp, nhiệt tình và sức sống.
Thời gian: Từ 17/08 – 26/10/2019 (ngày 14/09 nghỉ học một buổi), sáng lúc 9:30 -12:00,  vào các ngày thứ bảy hàng tuần.
Địa điểm: Trung tâm phục vụ phụ nữ và gia đình Tân di dân
Điện thoại: (02)2558-0133#17

Lớp học múa dành cho Tân di dân

發布日期

2019-08-12