Chuyển đến khối nội dung chính

/001/Upload/478/relpic/61439/8912777/b8ce0518-ffb0-4b01-bcf8-1258f1b8981f.png


Chúng tôi ở đây


Vì những nguyên nhân khác nhau mà các Cư dân mới không ngừng di chuyển, và dừng chân an cư lập nghiệp tại Đài Bắc. 

Việc đan lát của chất liệu tre trúc đại diện cho sự dung hòa giữa các nền văn hóa, sự chất chồng và vươn dài của chất liệu tre trúc càng tượng trưng cho việc dám tôi luyện trước các thử thách của cuộc đời . Nhưng Cư dân mới vẫn nhẹ nhàng , kiên định đối kháng với những phong ba sóng gió này,cùng hợp lực để càng mạnh mẽ hơn trong việc bảo vệ tương lai của gia đình .

Quỹ phát triển hỗ trợ Cư dân mới .Thuyết minh tự động