Chuyển đến khối nội dung chính

Tôi có thể từ nơi đâu để nhận được thông tin tìm kiếm việc làm hoặc cơ hội làm việc?

1.Các sự việc cần chú ý:
(1)Có thể đến trang web các trạm phục vụ việc làm của Trung Tâm Phục Vụ (URL www.esctcg.gov.tw) để tìm kiến cơ hội việc làm, và chủ nhật từ 9:00 đến 10:00 trương trình phát thanh 「Ngân hàng Nhân Lực Đài Bắc」 của Đài Phát Thanh Đài Bắc (FM93.1)lắng nghe các thông tin về nơi làm việc, cơ hội việc làm,và các thông tin về chủ doanh nghiệp tìm kiếm lao động và các tin tức về khai khóa lớp học của các Cơ Quan Đào Tạo Nghiệp Nghiệp .
(2)Có thể thông 「Mạng lươí e Tìm Việc Làm Toàn Quốc」thuộc Cục Huấn Luyện Uỷ Ban Lao Động Viện Hành Chính , Trạm mạng lưới (www.taiwanjobs.gov.tw) để tìm kiến việc làm.

2.Điện Thoại Liên Lạc:
(1) Trung Tâm Phục Vụ Việc Làm Lao Động Chính Quyền TP Đài Bắc :(02)2308-5230
(2) Mạng Lưới e Tìm kiến Việc Làm Toàn Quốc : 0800-777-888