尚未定義

Những con cái của phối ngẫu nước ngoại được đẻ ra bởi sự kết hôn với người dân nước ta, phải làm như thế nào để đăng ký khai sinh?

1.Pháp lệnh căn cứ:
Luật hộ Tịch điều 4,6,29,47, 48,49,79, Luật Nhập Xuất Quốc Di Dân Pháp điều 10
2.Trình tự xin phép:
(一)Đẻ trong nước : do Cha, Mẹ, Ông Nội, Bà Nội, Hộ Trưởng, Người Cùng Chung sống hoặc Người Chăm Sóc Nuôi Dưỡng xin phép đăng ký với Cơ Quan Vụ Việc Hộ Chính nơi sở tại.
(二)Đẻ tại nước ngoại: Mang theo Thẻ Định Cư(dựa theo qui định Luật Nhập Xuất Quốc và Di Dân xin phép với Bộ Nội Vụ)do Hộ Trưởng hoặc người Đại Diện Theo Luật Định xin phép với Văn Phòng Làm Việc Hành Chính Hộ Khẩu để giải quyết việc đăng ký lập hộ tịch lần đầu tiên.
(三)Nếu không thể đích thân xin phép, thì cần phải đề xuất giấy ủy quyền để nhờ uỷ thác giải quyết giùm(giấy ủy quyền nếu là làm tại nước ngoại , thì phải qua nghiện chứng của Văn Phòng Làm Việc của Nước Ta tại Nước Ngoại).
3.Các giấy tờ Cần chuẩn Bị:
(一)Đẻ Trong Nước
1、Giấy hộ khẩu,CMND và con dấu riêng của người nộp đơn.
2、Giấy khai sinh, giấy giao kèo Họ của trẻ con.
(二)Đẻ tại nước ngoại
1、Giải quyết việc xin đăng ký lập hộ khẩu lần đầu tiên vào hộ gia đình đó ,CMND và con dấu riêng của Hộ Trưởng hoặc của Người Đại Diện Theo Luật Định.
2、Thẻ Định Cư.
(三) Nếu không thể đích thân xin phép, thì cần phải đề xuất giấy ủy quyền để nhờ uỷ thác giải quyết giùm(giấy ủy quyền nếu là làm tại nước ngoại , thì phải qua nghiện chứng của Văn Phòng Làm Việc của Nước Ta tại Nước Ngoại)
4.Các sự việc cần chú ý:
(一)Vào ngày 9 tháng 2 năm 2000 sau khi Luật Quốc Tịch được bổ sung sửa đổi và công bố, con cái đẻ trong nước của quan hệ hôn nhân giửa nữ tính người nước ta với nam tính ngoại tịch còn đang tồn tại và tiếp tục , thì có thể do mẹ đẻ tại nơi lập hộ tịch xin đăng ký khai sinh, nhưng khi lúc Luật Quốc Tịch bổ sung sửa đổi và công bố là người chưa thành niên, tức là những trẻ em đẻ trước ngày 10 tháng 2 năm 1980, thì được xin phép cấp thẻ Định Cư với Sở Di Dân, và lấy Thẻ Định Cư đó để xin đăng ký hộ tịch lần đầu tiên.
(二)Khi giải quyết việc khai sinh hoặc đăng ký lập hộ khẩu lần đầu tiên,mệnh tên phải phù hợp với thói quen sử dụng họ tên của nước ta.