Chuyển đến khối nội dung chính

Quán ăn Đài Việt Tiểu Thụ

Địa chỉ :Số 139, phố Nông An
điện thoại:(02)2585-5269
thời gian mở cửa:11:30-21:30 Nghỉ thứ 2
anăm khởi nghiệp cửa hàng:2015
quốc tịch của trưởng cửa hang :Việt Nam

Quán ăn Đài Việt Tiểu Thụ